ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อธิเบศ ศรีคำดอน (คิม)

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
276/16 ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร 47000