ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

รัฏชภักข์ วงศ์พนัสสัก (น๊อต)

ธุรกิจส่วนตัว เลขที่ 67 ต.ธาตุนาเวิง
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000