ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อรสา โสภา (อี๊ด)

ประธาน สภาองค์กรชุมชน
เลขที่ 863/22 ถนนอุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000