ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วรจักร เกษแก้ว (ร้อย)

รองเลขาฯ เครือข่ายภาคประชาสังคม
เลขที่ 39 ม.12 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130