ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

นันทิยา ทองดี (แพง)

เลขาฯ ขบวนองค์กรชุมชนศรีสะเกษ
เลขที่ 27 ม.16 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210