ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อัจฉรา มหาจันทร์ (เอ๋)

เลขานุการ สภาองค์กรชุมชน ต.ไผ่
เลขที่ 53 ม.4 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170