ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

สุรเดช วิเศษสิทธิ์ (วิน)

เจ้าหน้าที่สภาเด็กและเยาวชน
เลขที่ 100 หมู่ 4 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120