ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ประมวล บำบัตร์ (มวล)

เกษตรกร เลขที่ 165 ม.8 ต.บ้านโคก อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000