ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

เทวฤทธิ์ ทัดศรี (ฤทธิ์)

เกษตรกร เลขที่ 11 ม.2 ต.คงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150