ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

โฆษิต เหล่าสุวรรณ (โอ)

รองประธานหอการค้า จ.มหาสารคาม
เลขที่ 14 ม.11 ถ.แจ้งสนิท ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000