ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อนุชิต สุริยะ (เกมส์)

เลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เลขที่ 91 ม.9 ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000