ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

หัตถยา แดนคำสาร (พลอย)

กลุ่มเยาวชน เลขที่ 112 ม.3 บ้านยางสินไชย
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140