ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ประกายแก้ว นามโยธา (กาย)

กลุ่มเยาวชน เลขที่ 85 ม.3 บ้านยางสินไชย
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140