ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

เฉลิมชนม์ กางโสภา (ฟาง)

รองนายก องค์กรนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เลขที่ 102/1 ม.10 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130