ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อุทิศ ทาหอม (อาร์ม)

อาจารย์ สาขาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เลขที่ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000