ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ธงชัย สีโสภณ (ธง)

อาจารย์สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เลขที่ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000