ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

เชาวลิต สิมสวย (เชาว์)

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เลขที่ 439/34 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000