ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

กริช เบียนรัมย์ (กริช)

ประธานเครือข่ายเยาวชนประชาสังคมบุรีรัมย์ (คยส.)
องค์กรสาธารณะประโยชน์
เลขที่ 6 หมู่ 16 ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000