ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อนุวัฒน์ ลาโพธิ์ (นุ)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตบึงกาฬ
เลขที่ 7 หมู่ 7 อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220