ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อุมาพร แจ้งจบ (น้ำผึ้ง)

เครือข่ายเด็กและเยาวชน อ.พิมาย
เลขที่ 89 ม.8 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110