ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

พรพิมล ภูสองชั้น (ปู)

เจ้าหน้าที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
อาคารสีมาเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถ.มนัส ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000