ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วราพงศ์ ฤทธิสิงห์ (การ์ด)

เกษตรอินทรีย์
เลขที่ 1 ม.11 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260