ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

นนทชัย ด่านภักดี (เอ)

นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 107/300 ถ.โนนม่วง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000