ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ถนัด แสงทอง (มาว)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ พัฒนากลไกเพื่อความเป็นธรรมเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน และ
โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบตลาดทางเลือกเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายท้องถิ่น
เลขที่ 686/5 ซ.วุฒาราม ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000