ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ประกายแก้ว แสนสุมา (ยิ้ม)

เครือข่ายภาคประชาชน ต.คุ้มเก่า
เลขที่ 9 ม.10ต.คุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160