ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วิทยาพล คนซื่อ (นคร)

ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.คุ้มเก่า
เลขที่ 7 ม.7 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160