ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

มนตรี แรงเขตรการ (ตาล)

ส.อบต. เลขที่ 12 หมู่ 5 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120