ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

นิรันดร์ สาคร (รันดร์)

พนักงาน อบต.หนองยายดา
เลขที่ 138 ม.8 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120