ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

เกรียง จ่าแสง (เกรียง)

ผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 17 หมู่ 6 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160