ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วิสสุตา สมารังคสุต (ขวัญ)

นศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เลขที่ 63/143
หมู่ 7 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000