ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ภาสกร แสงด้วงข้ามสาม (แน๊ต)

วิทยากร/ฝ่ายสันทนาการ หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
เลขที่ 271 ม.5 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000