ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

จิรวุฒิ พงษ์โสภณ (หนุ่ม)

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล