ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

กนกวรรณ ปานจันทร์ (หวาย)

คณะทำงานสภาเด็กและเยาวชน สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 95/41 หมู่ 13 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000