ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

พิมพ์พร คำถา (พารา)

สื่อเยาวชน (กลุ่มกิ่งก้านใบ)
กลุ่มผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เรือนเพาะชำ
เลขที่ 69 ม.2 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54740