ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ทิพย์สุดา สารดี (น้อง)

กลุ่มผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เรือนเพาะชำ
เลขที่ 61/2ม.4 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ 54150