ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วาริฉัตร ดวงจินดา (แอน)

ผู้ชำนาญการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เลขที่ 99/8 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ถนนพระราม 4 เขตสาธร กทม. 10120