ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ฐิติมา สุวัตถิ (ฝน)

นักวิชาการ สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.)
เลขที่ 127/8 ม.4 ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000