ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อุทุมาพร ใจ๋กาศ (ตุ๊กตา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เยาวชนจังหวัดลำพูน
เลขที่ 128 หมู่ 5 ตำบลทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170