ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

สมร สังฆะสร (หมอน)

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่สอย
เลขที่ 175 หมู่ 9 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120