ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ว่าที่ ร.ต.มนตรี วงษ์รีย์ (มนตรี)

ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้ ICT วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่ 36 วิทยาลัยชุมชนแมฮ่องสอน ถ.ปางล้อนิคม อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน58000