ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ทิพวัลย์ พลภักดี (ทิพย์)

นักวิชาการข้อมูล กองเลขาคณะกรรมการ แม่ฮ่องสอน
เลขที่ 53 หมู่ 8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน58000