ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ชนเขต บุญญขันธ์ (ปอย)

ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC.) หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่ 81 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000