ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วิทวัฒน์ ข่มอาวุธ (โตโต้)

เจ้าหน้าที่สภาวัฒนธรรม จังหวัดแพร่
108 หมู่13 ถนนแพร่ลอง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000