ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วิไลวรรณ หาญกลิ้ง (หนึ่ง)

ผู้อำนวยการสำนัก สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์
เลขที่ 189 ม.13 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000