ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

นงลักษณ์ พิลาเกิด (นง)

ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน สถาบันการเรียนรู้ภาคประชาสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
เลขที่ 52 หมู่ 10 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000