ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

จ่าเอกชาญณรงค์ ยี่ภู่ศรี (จ่าอ้วน)

นักบริหารทั่วไป 6 สำนักงานเทศบาลตำบลวังชมภู
เลขที่ 228/1 ม.3 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210