ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ขนิษฐา คะสีทอง (ติ๊ก)

นักวิชาการอิสระ สถาบันการเรียนรู้ภาคประชาสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
เลขที่ 321 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000