ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

พีระพงศ์ ภู่เกียรติ (นอร์ท)

กรรมการที่ปรึกษา YEC พิษณุโลก
โรงพยาบาลรวมแพทย์ เลขที่ 44/5-6 ถนนวสุทธิกษัตริย์
ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000