ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วิวัฒน์ พ่วงพร้อม (ไทเกอร์)

นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 163 หมู่ 7 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150