ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

สิริพร ยอดไพบูลย์ (พร)

ประกอบอาชีพอิสระ เลขที่ 37/2 หมู่ 5 ตำบลท่าบัว อำเภอ โพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130